Çalışan Adayı Aydınlatma Metni
About Processing of Personal Data of 3rd Person Who Applied for Job Enlightenment Text

İşbu KVKK 10. maddesine uygun şekilde düzenlenmiş Aydınlatma Metni’nde, METAL YAPI HOLDING ANONİM ŞİRKETİ (“İŞVEREN”) tarafından, iş başvurusu, CV gönderilmesi, mülakat ve benzeri aşamalarında başvuru sahibi tarafından verilecek kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerinizin işlenmesi ve veri sahibinin haklarına ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir.

In the Enlightenment Text which is prepared in accordance with Article 10 of this PDPL, the principles regarding the processing of your personal and private Personal Data to be submitted by the applicant during the job application, sending CV, interview and similar stages and the rights of the data owner provided by METAL YAPI HOLDING ANONİM ŞİRKETİ (‘’EMPLOYER’’) are given below.

1.Tanımlar:
1.1. Açık rıza:
Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan, izin verilen konuda muhataba izin ve yetkiler sağlayan rıza,
1.2. Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi,
1.3. Özel nitelikli kişisel veri: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri,
1.4. KVK Kanunu: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,
1.5. KVK Kurulu: Kişisel Verileri Koruma Kurulu,
1.6. Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem,
1.7. İŞVEREN İle İlgili Şirketler: İŞVEREN grup şirketleridir. Dolaylı ya da doğrudan İŞVEREN ile aynı gerçek kişilerin ya da aynı özel hukuk tüzel kişilerin hakimiyeti olan ve/veya İŞVEREN’in dolaylı ya da doğrudan hakimiyetinde olan özel hukuk tüzel kişilikleri İŞVEREN grup şirketleridir. İşbu aydınlatma metni kapsamında kişisel veri paylaşılabilecek İŞVEREN İle İlgili Şirketler burada listelenmiştir:
METAL VE YAPI SİSTEMLERİ TİC. A.Ş.,
ENG METAL YAPI İNŞ. TAAH. SAN. DIŞ. TİC. A.Ş.,
METAL YAPI DIŞ TİCARET VE İMALAT KOLLEKTİF ŞİRKETİ ORHAN BÜLENT ÖZGÜL VE ORTAKLARI,
İNOKSMETAL YAPI SİSTEMLERİ DIŞ TİCARET VE İMALAT KOLLEK-TİF ŞİRKETİ ORHAN BÜLENT ÖZGÜL VE ORTAKLARI,
İNOKSNET YAPI SİSTEMLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş.

1.Definitions:
Explicit consent: The Consent which gives permission and powers to the interlocutor in the permitted matter, based on the information and explained by free will, relating to a particular subject,
Personal Data: Any information relating to the real person whose identity is certain or identifiable,
Special Qualified Personal Data: Data about the race, ethnicity, political thought, philosophical belief, religion, sect or other beliefs, costume and dress, association, foundation or union membership, health, sexual life, criminal conviction and security measures of individuals, biometric and genetic data of people.
PDP Law: Protection of Personal Data Law Numbered with 6698
PDP Board: Personal Data Protection Board,
Processing of Personal Data: Obtaining Personal Data in whole or in part by automatic or non-automatic means provided that it is part of any data recording system, saving, storing, changing, rearranging, explaining, transferring, data retrieval, all kinds of operations performed on the data, such as making the data available, classifying it or preventing it from being used, Companies related to the EMPLOYER EMPLOYER’s group companies. These are legal entities that are controlled directly or indirectly by the same real persons or law legal entities as the EMPLOYER. The companies related to the EMPLOYER that EMPLOYER may share personal data within the scope of this enlightenment text are listed here:
METAL VE YAPI SİSTEMLERİ TİC. A.Ş.
ENG METAL YAPI İNŞ. TAAH. SAN. DIŞ. TİC. A.Ş.
METAL YAPI DIŞ TİCARET VE İMALAT KOLLEKTİF ŞİRKETİ ORHAN BÜLENT ÖZGÜL VE ORTAKLARI
İNOKSMETAL YAPI SİSTEMLERİ DIŞ TİCARET VE İMALAT KOLLEKTİF ŞİRKETİ ORHAN BÜLENT ÖZGÜL VE ORTAKLARI
İNOKSNET YAPI SİSTEMLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş.

2.Veri Sorumlusu ve Veri Sorumlusu Temsilcisi
Kişisel verileriniz mevcut teknolojinin gerekleri uyarınca VERİ SORUMLUSU, İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu nezdinde 822935 sicil numarası ile kayıtlı, METAL YAPI HOLDING ANONİM ŞİRKETİ (“İŞVEREN”)’dir. İŞVEREN, KVKK ve ilgili mevzuat kapsamında yetki, görev ve yükümlülüklerin ifası/yürütülmesi, başvuruların yanıtlanması ve sair düzenlemelerin takibi ile sürecin yürütülmesi ve yönetilmesi hususunda bir TEMSİLCİ atayabilir.

2.Data Controller and Data Controller Representative
The DATA CONTROLLER of your Personal Datain accordance with the requirements of current technology is METAL YAPI HOLDING ANONİM ŞİRKETİ (‘’EMPLOYER’’) which is registered to İstanbul Trade Registry Office under registration number 822935. The EMPLOYER may appoint a REPRESENTATIVE for the performance/ execution of the powers, duties, and obligations under the PDPL and related legislation, responding applications and the follow-up of other regulations and the execution and management of the process.

3.Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz, özel nitelikli kişisel veriler dahil olmak üzere; iş başvurusu ile ilgili süreçlerin işletilmesi, ilgili pozisyon için başvuru yapan adaylar arasında değerlendirme yapılabilmesi ile ihtiyaç duyulan iş pozisyonları için uygun nitelikte kişilerin işe yerleştirilmesi hususlarında, devamında işe alım sürecinin olumlu olması halinde özlük dosyasının oluşturulması, personel iş başvurusu, işe alım süreci ve iş akdi ve ilişkisinin kurulması, iş ilişkisinin devamı aşamalarında, yasal yükümlülükler ve İŞVEREN işe alım politikaları dairesinde personel tarafından veri teslimi, işbaşı yapılması sonrasında SGK, Vergi Dairesi, İŞKUR vs. kamu kurum ve kuruluşlarına yapılması gereken bildirim ve yasal süreçlerin yürütülmesi amacıyla ve çalışmalar ile ilgili süreçte yaratılan dokümanlar ve kurumlar tarafından oluşturularak İŞVEREN’e belge/veri teslimi, çalışan tarafından işin ifası sırasında herhangi bir şekilde oluşturulan veriler/belgeler yanında kullanılan İŞVEREN’ait cihazların (bilgisayar, tablet, cep telefonu vb.), taşıtların, tanımlayıcı kartların, tanımlanmış parmak izinin ve benzerinin kullanılması neticesinde oluşan veriler ile işe geliş ve gidiş kayıtları dahil servis, yemek ve benzeri hakların kullanımı nedeni ile ortaya çıkan verilerin, yine standart İŞVEREN iş ve işlemlerinin yürütülmesi işlemlerinin neticesinde, veri işleme politikası kapsamında kaydedilmesi, dosyalanması, farklı verilerin işlenmesi yöntemleri ile sair surette, iş ilişkisi ve personel özlük hakları kapsamında yasal mevzuat dairesinde izin verilmiş, otomatik ve otomatik olmayan yöntemler ile toplanabilmekte, KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve İş Kanunu, Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat dairesinde, işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla işlenebilmektedir

3.Method and Legal Reason for the Collection of Personal Data
Your Personal Data, including Special Categories of Personal Data can be collected via the processes related to the job application, evaluating among the applicants who apply for the relevant position, in case of the recruitment process is positive, creation of a personal file, application of personnel, recruitment process and establishment of employment contract and relationship, delivery of data by staff at the Office of legal obligations and EMPLOYER recruitment policies during the continuation stages of the employment relationship, after the work is done, submitting the documents and data to the EMPLOYER created by the institutions and the institutions created in the process related to the works and notifications to the SSI, Tax Office, İŞKUR and similar Public Institutions and Organizations are 2/10F.16.01 REV. NO: C TEMMUZ 2020 carried out in order to carry out the notification and legal processes, data generated by employer’s devices (computer, tablet, mobile phone, etc.), vehicles, identifying cards, defined fingerprints and the like, and arrival and departure records used in addition to any data / documents created by the employee during the performance of the work data, resulting from the use of services, meals and similar rights, as a result of the execution of the standard business and operations of the EMPLOYER, as a result of data processing policy recording, filing, processing of different data methods and in other cases, within the scope of business relationship and personnel rights allowed, automatic and non-automatic methods and data may be processed for the purposes specified in this Enlightenment Text in accordance with the Personal Data processing conditions and articles of Articles 5 and 6 of the PDP Law and Labour Law, Law of Obligations, Turkish Commercial Code and related legislation.

4. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı ve Hukuki Sebepleri
İŞVEREN tarafından yukarıda belirtilen yöntemler ile toplanarak işlenen kişisel ve özel nitelikli kişisel veriler, İŞVEREN ana sözleşmesinde belirtilen amaçlar ile ticari faaliyetlerinin hukuka uygun ve verimli şekilde gerçekleştirilmesi/yürütülmesi amacı yanında;
• İş başvuru, ön değerlendirme, görüşme, mülakat, nihai değerlendirme hususlarındaki sürecin yürütülmesi ve yönetilmesi
• İş başvuruları aracılığıyla toplanan kişisel verilerin saklama süreleriyle sınırlı kalmak üzere, ihtiyaçlar doğrultusunda başvuru yapan adaylar üzerinden, tekrardan ihtiyaç duyulan pozisyonlar için ilana çıkmak yerine mevcut kaynaklardan, önceki iş başvurularından yararlanılması,
• İŞVEREN İle İlgili Şirketler’in genel personel ihtiyaçları için yapılacak alımlar,
• SKG, Vergi Dairesi, İŞKUR ve sair kamu kurum ve kuruluşları ile yürütülen YASAL ZORUNLULUKLAR kapsamındaki (beyanname, vergi, SGK Prim Ödeme vs.) iş ve işlemler için,
• İletişim için; adres, cep telefon numarası, e-posta adresi, bir yakın iletişim bilgileri ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek, gerekli bilgilendirmeleri, acil ulaşım gereken hallerde kullanmak
• Elektronik (internet/mobil vs.) veya kâğıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek,
• İş sözleşmesi kapsamında, çalışan bilgilerinin yer alacağı özlük dosyalarının hazırlanması ve düzenlenmesi,
• Personel performans değerlendirmelerinin yapılması ve iş verimliliğinin artırılması ile hizmet içi eğitimlerin ve bilgilendirmelerin yapılması,
• Şirket kuruluş ve faaliyet amaçlarının gerçekleştirilmesi,
• İş sözleşmesi kapsamında sağlanan sosyal hakların, sigorta, ek ödeme ve benzeri işlemlerin yürütülmesi,
• Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verebilmek,
• Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek,
• Personel ve insan kaynakları ile ilgili hususların sağlıklı yürütülebilmesi ve benzeri iş başvurularında yararlanılması adına İŞVEREN İle İlgili Şirket’ler ile Özel Nitelikli Kişisel Veriler hariç olacak şekilde paylaşma,
• İŞVEREN’in ticari ve idari faaliyetleri kapsamında iletişim kurulması/ bilgilendirme yapılması amacı ile,
• Açık onay verilmesi durumunda açık onayda ayrıca belirtilecek sair hususlar,

Amaçları ile SGK Mevzuatı, Vergi Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu, İş Mevzuatı vb. ile Açık Rıza konuları kapsamında işlenebilecek, Vergi Mevzuatı kapsamında, ilgili verinin oluşma tarihinden itibaren en az 5 (beş) yıl ve iş sözleşmesi kapsamında sözleşmeye bağlı elde edilen veriler ile ilgili, iş ilişkisinin sona erme tarihinden itibaren 10 (on) yıl süre ile en az olmak üzere, Açık Rıza Beyanı var ise bu rıza beyanı gereği izin verilen sürelerde saklanabilecek ve bu kapsamda İŞVEREN tarafından hizmet alınan üçüncü kişiler, açık rıza beyanında detayları verilen grup şirketleri, İŞVEREN iş ortakları, tedarikçileri, hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile özel hukuk tüzel kişileriyle paylaşılabilecektir. Özel nitelikli kişisel veriler, Açık Rıza bulunmaması durumunda, yasal zorunluluklar ve KVK Kanunu 6. maddesi ve devamı uyarınca izin verilen haller dışında işlenmeyecek ve saklanmayacaktır.

4. Purpose and Legal Reasons of Personal Data Processing
Personal and Special Qualified Personal Data collected and processed by the EMPLOYER with the above-mentioned methods, in addition to the purposes stated in the EMPLOYER’S articles of association and the purpose of carrying out commercial activities in accordance with the law and efficiently; • Conducting and managing the process of a job application, pre-evaluation, interview, final evaluation,
• Recruitment processes, human resources work,
• Using existing resources and previous job applications instead of posting for the required positions through the applicants who apply according to their needs,
• Procurement of positions for the general personnel needs of the Companies Related to the EMPLOYER
• Within the scope of LEGAL OBLIGATIONS (declaration, tax, SSI premium payment etc.) carried out with SSI, Tax Office, IŞKUR and other public institutions and organizations) for works and transactions,
• For communication; to record address, mobile phone number, e-mail address, close contact information and other necessary information in case of urgent communication is required,
• To issue all records and documents that will be the basis of the transaction in electronic (internet / mobile etc.) or paper environment,
• Preparation and editing of personal files containing employee information within the scope of the employment contract,
• Conducting in-service trainings and informing personnel performance evaluations and increasing work efficiency,
• Realization of Company establishment and activity objectives,
• Carrying out the social rights, insurance, additional payment and similar transactions provided within the scope of the employment contract,
• To be able to provide information to public officials upon request and in accordance with the legislation on public safety issues,
• To fulfill our legal obligations and to exercise our rights arising from the current legislation
• Sharing with the Group Companies related to the EMPLOYER, except for Special Categories of Personal Data, in order to ensure that personnel and human resources issues are carried out in a healthy manner and to benefit from similar job applications,
• In order to establish communication / information within the scope of commercial and administrative activities of EMPLOYER,
• Other matters to be mentioned in the explicit approval in case of explicit approval

Within the scope of the Tax Legislation, and can be processed within the scopes of SSI Legislation, Tax Legislation, Turkish Commercial Code, Law of Obligations, Labor Legislation and similar and Explicit Consent, for at least 5 (five) years from the date of formation of the related data and the contractual data obtained within the scope of the employment contract, may be processed at least for a period of 10 (ten) years from the date of termination of the employment relationship, if there is an Explicit Consent Declaration, the related and the contractual data can be also be kept within the allowed periods as per the consent declaration and it can be shared with the third parties,services provided by the EMPLOYER, group companies which the details were given in the Explicit Consent, EMPLOYER’s business partners, suppliers, legally authorized public institutions and organizations and private law legal persons. Special Categories of Personal Data will not be processed and stored except in the absence of Explicit Consent, except as required by the legal obligations and Article 6 of the PDP Law.

5. Veri Sorumlusuna Başvuru Yolları
Kanun’un 11. maddesi uyarınca, Açık Rıza beyanınız bulunsun ya da bulunmasın; İŞVEREN ya da (atanmış ise) İŞVEREN Veri Sorumlusu Temsilcisi’ne başvurarak, kişisel verilerinize ilişkin aşağıda yer alan hususlarda mevcut haklarınızı (Başta KVK Kanunu 5-6. maddeleri ve ilgili düzenlemeleri yanında sair yasal mevzuat dairesinde veri işlenmesi hususundaki düzenleme ve haklar dairesinde) kullanabilirsiniz.
a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) KVKK 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, Bilgi ve başvuru taleplerinizi info@metalyapi.com adresine e-posta, doğrudan İŞVEREN insan kaynakları ya da Veri Sorumlusu Temsilcisi’ne verilecek yazılı dilekçe ile gönderebilirsiniz.


5. Ways of Application to the Data Controller
Pursuant to Article 11 of the Law, whether or not you have an Explicit Consent statement; by applying to the EMPLOYER or (if appointed) EMPLOYER Data Controller Representative, you may exercise your existing rights regarding your Personal Data in the following matters (Articles 5 and 6 of the PDP Law and related regulations, as well as other regulations and rights related to the processing of data in other legal regulations):
a) To learn whether Personal Data is processed or not,
b) To request information if Personal Data has been processed,
c) To learn the purpose of processing Personal Data and whether they are used in accordance with their purpose,
ç) To know the third parties to whom Personal Data is transferred at home or abroad,
d) To request correction of Personal Data in case of incomplete or incorrect processing,
e) To request the deletion or destruction of Personal Data in accordance with the conditions provided for in Article 7 of the PDPL,
f) To request that the transactions carried out in accordance with paragraphs (d) and (e) be notified to the third parties to whom the Personal Data are transmitted,
g) To raise an objection to the occurrence of a result against the person by analyzing the processed data exclusively through automated systems,
ğ) In case of damages due to unlawful processing of Personal Data, to request the elimination of the damage, You can send your information and application requests to info@ metalyapi.com by e-mail, directly to the EMPLOYER human resources or to the Data Controller Representative with a written petition if appointed.

6. Veri İşleme Sürecine İlişkin Haklarınız

Yukarıda belirtilen prosedür takip edilerek gerçekleştirilen başvuruya en fazla 30 gün içerisinde cevap verilecek olup, talebin reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; cevabın tebliğini takiben 30 (otuz) gün ve herhâlde başvuru tarihinden itibaren 60 (altmış) gün içinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na şikâyette bulunma hakkı mevcuttur. Ancak mevzuat gereği başvuru yolu tüketilmeden şikâyet yoluna başvurulamaz.
Kişisel Verileriniz Hususunda İŞVEREN tarafından ÇALIŞAN KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN POLİTİKALARI ayrıca paylaşılmış olup, işbu politika, açık onay ve yasal mevzuat dışında kişisel verilerin korunması ve mevzuat dışı kullanılmaması hususunda gerekli özen, dikkat gösterilmekte ve gerekli tedbirler alınmaktadır.

6. Your Rights to the Data Processing Process
Following the procedure mentioned above, the application will be answered within maximum 30 days and in case of rejection of the request, inadequate response or failure to respond to the application within 30 (thirty) days following the notification of the reply and possibly 60 (sixty) days from the date of application, there is a right to make a complaint to the Personal Data Protection Board. However, according to the legislation, the Complaint cannot be Special Categories of Personal Data will not be processed and stored except in the absence of Explicit Consent, except as required by the legal obligations and Article 6 of the PDP Law.
Regarding your Personal Data, the POLICIES REGARDING the PROCESSING of PERSONAL DATA have also been shared by the EMPLOYEE, and the necessary care, attention, and necessary measures are taken to protect and not use Personal Data outside of this Policy, express approval and legislation.“Çalışan Adayı Aydınlatma Metni’ni okudum ve anladım. Kişisel verilerimin Çalışan Adayı Aydınlatma Metni’nde anlatıldığı şekilde işlenmesine izin veriyorum.”

“I have read and understood the Applicant Enlightenment Text. I allow my personal data to be processed as described in the Applicant Enlightenment Text. ”


1. Başvuru Bilgisi / Application Information
Başvurulan Departman
Department of Interest
Başvurulan Görev Adı
Position Title
İş İlanı yeri / kodu
Job Posting Code
Başvurduğunuz görevi i̇steme nedeninizi eğitiminiz, i̇ş tecrübeniz, yetenekleriniz açısından değerlendiriniz.
For the job you apply please specify your ability,educational background and job experience.
Talep ettiğiniz aylık net ücret
Requested monthly net salary
Şu anda çalışıyor musunuz?
Are you currently employed?

İşe başlayabileceğiniz tarih
Date available for work
Çalışıyorsanız; firma adı ⁄ göreviniz
If you are currently employed,please write the company name and your position:
Gerektiğinde fazla mesai yapmayı kabul eder misiniz?
If it is neccessary do you accept overtime working

2. Kişisel Bilgiler / Personal Information
Adı / Name
Soyadı / Surname
Doğum Yeri / Place of Birth:
Doğum Tarihi / Date of Birth:
Cinsiyetiniz / Gender
Cep Telefon / Phone
Medeni Hali / Civil Status
Çocuk Sayısı / Number Of Children
E-mail 1
E-mail 2
Please Enter Email Address In Correct Format.
Ev Adresiniz / Home Address
Sürücü Ehliyetiniz Var Mı?Do you have driving license?


Varsa sınıfını belirtiniz.If you have please indicate the license type.a
Kişisel Sağlık Bilgileri ⁄ Health Information
Boyunuz / Length:

Kilonuz: / Weight:

Kronik rahatsızlığınız var mı?
Do you have any chronicle disease?
Bedensel engelli misiniz?
Do you have any physical disabilities?
Fobileriniz var mı?
Do you have any phobias?
3. Vatandaşlık Bilgileri / Citizen’s Information
Türk Vatandaşı mısınız?
TC. Kimlik No :
Başka bir ülke vatandaşı iseniz ve/veya oturumunuz,çalışma izniniz var ise hangi ülke ve kaç yıl belirtiniz
If you have residence or work permit from any foreign countries please specify.
Yurtdışında çalışmanıza engel bir durumunuz var mı?
Do you have any obstacle preventing you from travelling abroad
Varsa Açıklayınız /If you have,please specify
4. Öğrenim Durumu ⁄ Educational Background
Okul Adı/Şehir
Name and Location of school
Başlangıç
From date attended
Bitiş Tarihi
To date attended
Bölümü
Department
Mezuniyet Derecesi
Degree
İlköğretim
Elementary School
Ortaokul
Middle School
Lise/ Meslek
High/Technical School
Üniversite
University
Yüksek Lisans Ve Üzeri
Graduate School or higher
5. Sertifika, Belge ve Lisanslar ⁄ Certificates, Licenses or Authorizations
6. Yabancı Dil Bilgisi ⁄ Language Skills
Ana Dil / Native Language:
Konuşma
(1-4)

Speaking
Okuma
(1-4)

Reading
Yazma
(1-4)

Writing
İngilizce
English:
Fransızca
French:
Almanca
German:
Rusça
Russian:
Arapça
Arabic:
Diğer / Other
7.BİLGİSAYAR PROGRAMLARINI KULLANMA BECERİLERİ
Temel Ofis Programları ⁄ Basic Office Softwares
Seviye
(1-4)

Degree of Knowledge.
Pratik
(1-4)

Practice.
Hız
(1-4)

Efficiency.
Microsoft Word
Microsoft Excel
Power Point
Microsoft Access
Ms Project
Primavera P6
Asta Powerproject
Synchro
Diğer ⁄ Other
Doküman Yönetim Sistemleri ⁄ Document Management Systems
Seviye
(1-4)

Degree of Knowledge.
Pratik
(1-4)

Practice.
Hız
(1-4)

Efficiency.
Aconex
Procore
Asite
Diğer ⁄ Other
SAP Modül Bilgisi ⁄ Knowledge of Modular SAP
Seviye
(1-4)

Degree of Knowledge.
Pratik
(1-4)

Practice.
Hız
(1-4)

Efficiency.
PP
PS
CO
MM
FI
HR
QM
SD
Diğer ⁄Other
Tasarım Programları ⁄ Design Softwares
Seviye
(1-4)

Degree of Knowledge.
Pratik
(1-4)

Practice.
Hız
(1-4)

Efficiency.
Autodesk AutoCAD 2D
Autodesk AutoCAD 3D
Autodesk 3DS MAX
RHINO
REVIT BIM
SOLID WORKS
RHINO GRASSHOPPER
CREO PARAMETRIC
Diğer ⁄ Other
Mühendislik Programları ⁄ Engineering Softwares
Seviye
(1-4)

Degree of Knowledge.
Pratik
(1-4)

Practice.
Hız
(1-4)

Efficiency.
Autodesk AutoCAD 2D
SAP 2000
X-STEEL
BISCO
TRISCO
FRAME SIMULATOR
SOID SIMULATION
SJ MEPLA
VITRAGE DECISION
THERM
MOLD SIMULATOR
WINBEAM
SHAPE BUILDER
INSUL
BISTRA
VOLTRA
Diğer ⁄ Other
Yazılım Geliştirme ⁄ Software Development
Seviye
(1-4)

Degree of Knowledge.
Pratik
(1-4)

Practice.
Hız
(1-4)

Efficiency.
HTML
CSS
JS
C#
SQL
Unity
ABAP
Diğer ⁄Other
8. Referanslar ⁄ Reference Contacts
Referans verdiğiniz kişilerden, isimlerini, iletişim ve mesleki bilgilerini şirketimizle paylaşmak için izin alınması çalışan adayının yükümlülüğüdür. Metal Yapı bu hususta herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
“It is the responsibility of the applicant to get permission from the people in their reference list to share their names, contact information and professional information. Metal Yapı does not accept any responsibility in this regard" .
Adı S.Ad
Name & Surname
İş Yeri
Company
Görevi
Title
Telefon No
Phone No
Adı S.Ad
Name & Surname
İş Yeri
Company
Görevi
Title
Telefon No
Phone No
Adı S.Ad
Name & Surname
İş Yeri
Company
Görevi
Title
Telefon No
Phone No
Adı S.Ad
Name & Surname
İş Yeri
Company
Görevi
Title
Telefon No
Phone No
Adı S.Ad
Name & Surname
İş Yeri
Company
Görevi
Title
Telefon No
Phone No
9. İş Tecrübesi ⁄ Work Experience
Son işinizden başlayarak doldurunuz.
İş Yeri Adı
Company Name
Şehir
City
Görevi
Position
Aylık Net Maaş
Monthly Salary
İşe Giriş Tarihi
Start Date
Ayrılma Tarihi
Date of end
Yöneticinizin Adı
Supervisor`s Name
Yöneticinizin Görevi
Supervisor`s Title
Yöneticinizin Telefonu
Supervisor`s Phone No.
Ayrılma Sebebiniz
Reasons to quit your job.
9. İş Tecrübesi ⁄ Work Experience
Son işinizden başlayarak doldurunuz.
İş Yeri Adı
Company Name
Şehir
City
Görevi
Position
Aylık Net Maaş
Monthly Salary
İşe Giriş Tarihi
Start Date
Ayrılma Tarihi
Date of end
Yöneticinizin Adı
Supervisor`s Name
Yöneticinizin Görevi
Supervisor`s Title
Yöneticinizin Telefonu
Supervisor`s Phone No.
Ayrılma Sebebiniz
Reasons to quit your job.
9. İş Tecrübesi ⁄ Work Experience
Son işinizden başlayarak doldurunuz.
İş Yeri Adı
Company Name
Şehir
City
Görevi
Position
Aylık Net Maaş
Monthly Salary
İşe Giriş Tarihi
Start Date
Ayrılma Tarihi
Date of end
Yöneticinizin Adı
Supervisor`s Name
Yöneticinizin Görevi
Supervisor`s Title
Yöneticinizin Telefonu
Supervisor`s Phone No.
Ayrılma Sebebiniz
Reasons to quit your job.
Dosya Ekle
Attach File

İş Başvuru Formu’nda paylaştığım bana ait olmayan tüm kişisel veriler (referanslar, eski yöneticilerim…) için ilgili kişisel veri sahiplerinden gerekli tüm izinleri aldığımı ve bu verileri kiminle ve neden paylaştığım da dahil olmak üzere ilgili kişilerin bilgisi dahilinde paylaştığımı beyan ederim. İş bu hususta Metal Yapı’nın hiçbir sorumluluğu olmayıp, tüm sorumluluk bana aittir.”

“I hereby declare that I have obtained all necessary permissions from all the relevant personal data owners for all personal data that I have shared in this Job Application Form that does not belong to me (such as references, former supervisors…), and that I have shared those personal data with the knowledge and awareness, including with whom and why, of the relevant persons. Metal Yapı has no liabilities in this regard, all responsibility belongs to me. ”